หน้าแรก    ·    ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตด้านอาหารและร้านอาหารในประเทศไทย

การให้บริการอาหารและการประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอาหารและร้านอาหาร

เรียนรู้เพิ่มเติม
Screenshot

การขอใบอนุญาตด้านอาหารและร้านอาหาร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการอาหารและร้านอาหารไทยประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 • จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นให้กับเจ้าหน้าที่เขต
 • เมื่อส่งใบสมัครแล้วเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายให้เข้าตรวจสอบร้านอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
  โปรดทราบว่าพนักงานควรอยู่ที่นั่นเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำอาหารบางอย่าง
 • นอกจากนี้พนักงานคนไทยทุกคนต้องไปสอบที่สำนักงานเขต (คำถามแบบเลือกตอบ 50 ข้อ โดยต้องตอบถูก 40 ข้อ) เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ เช่น สุขอนามัย ฯลฯ เจ้าหน้าที่จะมอบหนังสือเล่มเล็กให้พนักงานแต่ละคนได้ศึกษา
 • หลังจากได้รับการยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้อง (ทั้งเอกสารที่ให้มา ร้านอาหาร และการทดสอบของพนักงาน) เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตอาหาร (ซึ่งอาจใช้เวลานานถึงหนึ่งเดือน) ในขั้นตอนนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรัฐบาล

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

จะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • A logo of the trademark in the exact color
 • ทะเบียนบ้านของอาคาร
 • หนังสือยินยอมฉบับจริงหรือสำเนาสัญญาเช่า (ติดอากรแสตมป์)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการ
 • - หนังสือมอบอำนาจ
 • แบบฟอร์มคำขอที่กรอกครบถ้วนและลงนามแล้ว (สอ1)/li>
 • แผนที่ที่ตั้ง
 • ภาพถ่ายทั้งภายในและภายนอกร้านอาหาร (พิมพ์ออกมา)
 • แผนผังร้านอาหาร (แผนผังภายใน)
  แบบของร้าน ว่ามีอะไรวางตรงไหนบ้าง เช่น ครัว โต๊ะ
 • พื้นที่ทั้งหมดของร้านอาหาร (รวมถึงโต๊ะ, ห้องครัว, เคาน์เตอร์ ฯลฯ )
 • เอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ (เป็นกรณี ๆ ไป) เช่นสัญญาซื้อขายโฉนด (ทุกหน้า) หรือใบอนุญาตก่อสร้าง

ค่าธรรมเนียมรัฐบาล

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลซึ่งคํานวณจาก พื้นที่ตารางเมตรของร้านอาหาร:

ไม่เกิน 10 ตารางเมตร

100 บาท

มากกว่า 10 ตารางเมตร:

เพิ่ม 5 บาทต่อตารางเมตร

ระหว่าง 200 ถึง 300 ตารางเมตร:

2,000 บาท

มากกว่า 300 ตารางเมตร:

เพิ่ม 5 บาทต่อตารางเมตร

ค่าธรรมเนียมรัฐบาลจํากัดอยู่ที่:

3,000 บาท

*โปรดทราบว่าใบอนุญาตอาหารจะต้องต่ออายุทุกปีปฏิทิน (ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม)
พร้อมที่จะเริ่มหรือยัง?

ให้เราแนะนําคุณเพื่อทุกให้กิจกรรมของบริษัทของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบและไร้ที่ติ

ขอใบเสนอราคา

Talk to our Business License Expert


If you have any inquiries, simply reach out to us and one of our friendly consultant will assist you.

Chat with us
...or give us a call

We're open from 9am to 6pm Monday to Friday.