หน้าแรก    ·    ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติธุรกิจนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ก่อนที่จะประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับสำนักงานทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ก่อน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Screenshot

กฎหมายการท่องเที่ยวในประเทศไทย

เนื่องจากธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นกิจกรรมที่ถูกจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีภูมิลำเนาหรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใน 5 ปีก่อนยื่นคำขอปัจจุบัน

บริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • บุคคลที่รับผิดชอบบริษัทจำกัดต้องเป็นคนไทย
 • ในบริษัทจำกัด กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนต้องถือโดยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

 • แบบฟอร์มขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (TAT License Form) ลงนามโดยกรรมการคนไทยและประทับตราบริษัท
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  โปรดทราบว่า มีเพียงกรรมการชาวไทยเท่านั้นที่มีอำนาจลงนามและประทับตราของบริษัทได้
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งต้องได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ข้อบังคับของบริษัทหรือรายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัท (กรณีบริษัทไม่มีข้อบังคับของบริษัท) ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการและที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งกรรมการต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
 • ตราประทับของบริษัท
 • รูปถ่ายด้านหน้าสํานักงานสองรูป (แสดงที่อยู่และป้ายบริษัท)
 • แผนที่สํานักงาน
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือการครอบครองของสํานักงาน
 • หนังสือมอบอํานาจ
 • หลักประกัน เงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตธุรกิจการท่องเที่ยว

ใบอนุญาตทั้งขาเข้าและขาออก

ประเภทใบอนุญาตนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวในราชอาณาจักรและต่างประเทศได้ ผู้ขอใบอนุญาตประเภทนี้อาจดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ โดยไม่ต้องยื่นใบอนุญาตแยกต่างหาก

ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท และเงินประกัน 60,000 บาท (ดูแลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ใบอนุญาตขาเข้าเท่านั้น

ใบอนุญาตประเภทนี้จะช่วยในการดําเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและแนะนํานักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรไทย

ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท และเงินประกัน 30,000 บาท (ดูแลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ใบอนุญาตภายในประเทศเท่านั้น

ใบอนุญาตประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถดําเนินธุรกิจภายในราชอาณาจักรไทยได้

ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท และเงินประกัน 15,000 บาท (ดูแลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวท้องถิ่น / ใบอนุญาตเฉพาะพื้นที่

ใบอนุญาตประเภทนี้อนุญาตให้ประกอบธุรกิจในจังหวัดใดก็ได้และจังหวัดใกล้เคียง

ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท และเงินประกัน 3,000 บาท (ดูแลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ค่าธรรมเนียมของเรารวมถึงการเตรียมเอกสาร ค่าธรรมเนียมของรัฐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
พร้อมที่จะเริ่มหรือยัง?

ให้เราช่วยคุณในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

ขอใบเสนอราคา

Talk to our Business License Expert


If you have any inquiries, simply reach out to us and one of our friendly consultant will assist you.

Chat with us
...or give us a call

We're open from 9am to 6pm Monday to Friday.