การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจ / บริษัท ในประเทศไทย

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ/บริษัทของคุณในประเทศไทย เมื่อคุณย้ายสํานักงานไปยังที่ตั้งใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนประเทศอื่น ๆ เนื่องจาก กระบวรการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจ และกรมสรรพากร ค่อนข้างซับซ้อน ใช้ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไป เมื่อคุณย้ายที่อยู่ธุรกิจภายในจังหวัดเดียวกันหรือไปยังจังหวัดอื่น และจะสูงขึ้นเล็กน้อยหากบริษัทของคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


เลือกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจ / บริษัทจาก 2 ตัวเลือกที่เรามีให้คุณ

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ

ภายในจังหวัดเดียวกัน

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายเพียง

10,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

5 วันทำการ

บริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายเพียง

18,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

6 วันทำการ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเรา!
เอกสารที่จำเป็น:

เจ้าของธุรกิจ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการ (กรณีมีสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  — จํานวน 3 ชุด

 • สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ

  — จํานวน 2 ชุด

 • ต้นฉบับของ ภพ.01, ภพ.09

  — จํานวน 2 ชุด

 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีตัวจริง

  — จํานวน 2 ชุด

 • ต้นฉบับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

  — สําเนา 2 ชุด (ถ้ามี)

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สํานักงานใหม่

 • สำเนาหนังสือรับรองครัวเรือนหรือ “ทะเบียนบ้าน” ของอาคารสำนักงาน

  — จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของอาคาร

 • สําเนาหนังสือยินยอมที่จากเจ้าของอาคารสํานักงานให้แก่บริษัท

  — ของเดิม 1 ชุด

 • สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารสํานักงาน เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง สัญญาซื้อขายบ้าน แบบบ้านเลขที่บัญชี ฯลฯ ที่แสดงชื่อเจ้าของ

  — จำนวน 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสำนักงาน

 • สําเนาเอกสารเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นเจ้าของอาคารสํานักงาน เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริษัท และสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในเอกสารอื่น ๆ

  — จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองโดยกรรมการที่ลงนาม

 • แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารสํานักงาน

  — จำนวน 3 ชุด

 • รูปถ่ายของสำนักงานพร้อมทั้งแสดงหมายเลขอาคาร และป้ายบริษัท

  — จำนวน 2 ชุด

การเปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ

ไปยังจังหวัดอื่น

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายเพียง

15,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

17 วันทำการ

บริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายเพียง

23,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

17 วันทำการ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเรา!

*ตามกฎหมายไทย เมื่อย้ายบริษัทจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง บริษัทจะต้องลงโฆษณาขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์ และสื่อสารถึงผู้ถือหุ้นทุกราย

เอกสารที่จำเป็น:

เจ้าของธุรกิจ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการ (กรณีมีสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  — จํานวน 3 ชุด

 • สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ

  — จํานวน 2 ชุด

 • ต้นฉบับของ ภพ.01, ภพ.09

  — จํานวน 2 ชุด

 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีตัวจริง

  — จํานวน 2 ชุด

 • ต้นฉบับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

  — สําเนา 2 ชุด (ถ้ามี)

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สํานักงานใหม่

 • สำเนาหนังสือรับรองครัวเรือนหรือ “ทะเบียนบ้าน” ของอาคารสำนักงาน

  — จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของอาคาร

 • สําเนาหนังสือยินยอมที่จากเจ้าของอาคารสํานักงานให้แก่บริษัท

  — ของเดิม 1 ชุด

 • สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารสํานักงาน เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง สัญญาซื้อขายบ้าน แบบบ้านเลขที่บัญชี ฯลฯ ที่แสดงชื่อเจ้าของ

  — จำนวน 1 ชุดพร้อมเซ็นรับรองจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสำนักงาน

 • สําเนาเอกสารเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นเจ้าของอาคารสํานักงาน เช่น สําเนาหนังสือรับรองบริษัท และสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการที่ลงนามในเอกสารอื่น ๆ

  — จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองโดยกรรมการที่ลงนาม

 • แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารสํานักงาน/p>

  — จำนวน 3 ชุด

 • รูปถ่ายของสำนักงานพร้อมทั้งแสดงหมายเลขอาคาร และป้ายบริษัท

  — จำนวน 2 ชุด


มีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ธุรกิจ / บริษัท ในประเทศไทยใช่ไหม?

เรายินดีช่วยเหลือคุณ!

กรอกข้อมูลของคุณไว้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ