Screenshot

การพักการดำเนินธุรกิจชั่วคราวในประเทศไทย

การตรวจสอบปลายปีและการปิดบัญชี

ทุกบริษัทในประเทศไทยต้องส่งบัญชี/รายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ไม่ว่าบริษัทของคุณจะเป็นบริษัทพักการดำเนินธุรกิจไว้ชั่วคราวหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องส่งบัญชีที่ตรวจสอบและรายงานการเงินนี้ด้วย

Note: if your company is a VAT Registered Company, you must submit your monthly Tax Report (even though there may be zero transaction to the Revenue Department). Non VAT Company is exempted from this.

บริษัทใดที่ถือว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในประเทศไทย?

Screenshot

บริษัทที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคือบริษัทที่ไม่มี 'ธุรกรรมทางบัญชีที่มีนัยสำคัญ' ในระหว่างปีการเงิน บริษัทดังกล่าวถือว่าไม่มีการใช้งานเนื่องจากวัตถุประสงค์ด้านภาษีนิติบุคคล เนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าใดๆ ซึ่งรวมถึง:

 • การซื้อและขายสินค้าและบริการ
 • การเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • ดำเนินการจ่ายค่าจ้างงาน
 • การจ่ายเงินเดือนกรรมการ
 • การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • การจัดการการลงทุน
 • การรับเงินปันผล
 • รับดอกเบี้ย
 • ชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • การชําระค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท และค่าธรรมเนียมบริการบัญชีผ่านบัญชีธนาคารของธุรกิจ

หากบริษัทของคุณจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ คุณสามารถวางใจเรื่องค่าธรรมเนียมที่ลดลงสำหรับการตรวจสอบบัญชีบริษัทของคุณ, การปิดบัญชีสําหรับปีงบประมาณ และส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร

ค่าบริการอยู่ที่เท่าไหร่?

เพียง 39,500 บาท

ครอบคลุมบริการเหล่านี้ด้วย

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี, ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี, และค่าธรรมเนียมการส่งบัญชีสําหรับบริษัทที่พักการดำเนินธุรกิจ

จัดทำบันทึกบัญชี เช่น สมุดรายวัน, บัญชีแยกประเภททั่วไป, งบทดลองและงบการเงิน, และออกงบการเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดทํางบการเงินสิ้นปีที่ผ่านการตรวจสอบ ลงนาม และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA, Thailand) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บริการเตรียมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี (แบบ ภงด.50)
จัดทำเอกสารเลขานุการ ได้แก่ แบบฟอร์มคำร้องขอส่งข้อมูลบริษัท (สบช.3) แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
เราจะลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบริษัทของคุณในบันทึกสาธารณะ
ส่งแฟ้มหรือยื่นรายงานไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร (RD), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และกระทรวงพาณิชย์ (E-filing)
จัดให้มีการประชุมผู้ถือกหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทท่านตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 - ซึ่งแต่ละบริษัทจะต้องทำหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และเผยแพร่การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทท่านลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมนี้ ใช้ได้เฉพาะในกรณี ที่คุณมีบุคคลอื่นดูแลบัญชีการเงินรายเดือนของคุณอยู่แล้ว

หากคุณ ไม่มี การทำบัญชีทางการเงินรายเดือนตามมาตรฐานไทย เราสามารถช่วยคุณในการรวบรวมการทำบัญชีทางการเงินรายเดือนและการปิดบัญชี การตรวจสอบ และการส่งบัญชีสิ้นปี

ในราคาเพียง 45,000 บาท


กำหนดเวลาอย่างเป็นทางการในการยื่นบัญชีที่ตรวจสอบแล้วและงบการเงินที่ผ่านการรับรอง (การปิดบัญชี)

ภายใน 150 วัน

นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละงวด


จะเกิดอะไรขึ้นหากบริษัทของคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบและการชําระบัญชีสิ้นปี?

บริษัท / กรรมการบริษัทของคุณจะถูกลงโทษจากกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรจะลงโทษปรับเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับเวลาที่ล่าช้าของคุณ

โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้

แชทกับตัวแทนของเราตอนนี้เพื่อรับคำตอบทันที

image

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ได้ส่งบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและชำระบัญชีให้กับบริษัทของคุณเป็นเวลาหลายปี?

  พูดคุยกับนักบัญชีของเรา เราจะสามารถช่วยคุณได้โดยการให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คุณอาจได้รับ (ค่าใช้จ่ายทางบัญชี, ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ, ค่าปรับที่แท้จริง, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) และคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินธุรกิจของคุณต่อหรือไม่ บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของรัฐบาลไทยมานานกว่า 3 ปีอาจถูกระงับและกรรมการอาจถูกเรียกตัวเพื่อตรวจสอบและถ้ากรรมการเป็นชาวต่างชาติอาจไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเมืองโดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยจัดการเรื่องนี้

 • ถ้าฉันใช้บริษัทนี้เพื่อถือทรัพย์สินของฉันในประเทศไทยฉันจําเป็นต้องส่งบัญชีที่ตรวจสอบแล้วและปิดบัญชีหรือไม่?

  หากคุณต้องการใช้บริษัทเพื่อถือครองทรัพย์สินของคุณในประเทศไทย คุณจะต้องรักษาสถานะของบริษัทของคุณให้เป็นปัจจุบันหรือดำเนินกิจการอยู่ หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทของคุณถูกจัดประเภทใหม่เป็น Non-Alive (บริษัทที่เลิกกิจการ) ในระบบของกรมการค้า และหากต้องการเรียกร้องให้นำกลับมาใช้ คุณจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งไปที่เลขานุการกรมการค้าให้ทำการเปิดใช้งานใหม่ กระบวนการนี้อาจซับซ้อนและมีค่าใช้จ่าย จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 • คุณสามารถรักษาสถานะการพักการดำเนินธุรกิจได้นานแค่ไหน?

  ในประเทศไทย ไม่มีกำหนดเวลาในการพักการดำเนินธุรกิจบริษัท ตราบใดที่บริษัทของคุณยังคงส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและการปิดบัญชีทุกปี

 • บริษัทที่พักการดำเนินธุรกิจสามารถทำงานได้โดยไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่?

  สามารถทำได้ หากคุณตั้งใจที่จะให้บริษัทของคุณอยู่ในสถานะพักการดำเนินธุรกิจ ๆ คุณไม่ควรลงทะเบียนบัญชีธนาคารด้วย เมื่อคุณมีบัญชีธนาคารแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจจากธนาคารตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้บริษัทของคุณยุติการเป็นบริษัทที่พักการดำเนินธุรกิจ และกลายเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดยมีธุรกรรมน้อยมาก

 • ทุนจดทะเบียนที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่พักการดำเนินธุรกิจคือเท่าไร?

  ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราขอแนะนำทุนจดทะเบียน 10,000 บาท หากคุณต้องการจัดตั้งบริษัทที่ไม่มีการเคลื่อนไหว/พักการดำเนินธุรกิจ คุณสามารถเพิ่มทุนในภายหลังได้เสมอหากคุณต้องการเปลี่ยนบริษัทให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามปกติ

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่เลิกกิจการ (ปิด) บริษัทของคุณในประเทศไทยอย่างถูกต้อง?

  ตามกฎหมายไทย บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน เช่น การส่งรายงานทางการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบประจำปีและการปิดบัญชี และหากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าวหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง กรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากรจะขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อตามหาคุณ ตำรวจจะออกหมายเรียกในชื่อผู้อำนวยการและส่งหมายเรียกไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ล่าสุด และเมื่อพยายามครบ 3 ครั้ง พวกเขาจะยื่นคำร้องต่อศาลว่าไม่สามารถหาตัวคุณได้ และศาลจะออกหนังสือถึง ตม. (หากผู้อำนวยการเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อบังคับใช้ต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการหยุดคุณที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อคุณเข้าหรือออกจากประเทศไทย

 • ควรดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันกรณีข้างต้น (การเลิกกิจการแบบไม่ถูกต้อง)

  ในมุมมองของเรา วิธีที่ดีที่สุดคือจัดการกับความล่าช้าและบทลงโทษทั้งหมด คือ ควรให้ตัวแทนคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อหาทางออกดีกว่าไม่ทันตั้งตัว

 • ฉันได้รับหมายเรียกจากตำรวจเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบบัญชีและส่งรายงานทางการเงินสิ้นปี ควรทำอย่างไร?

  หากคุณเป็นผู้อำนวยการบริษัทของคุณ คุณอาจได้รับจดหมายเรียกจากตำรวจ (เป็นภาษาไทย) เพื่อเรียกตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรเพื่อสอบสวน คุณสามารถติดต่อเรา และเราจะเป็นตัวแทนให้คุณพบปะและอธิบายสถานการณ์ของคุณต่อตำรวจและพยายามแก้ไข หากมีการลงโทษอย่างเป็นทางการ เราจะแนะนำคุณและช่วยเหลือคุณในการชำระเงินและจะมีใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการให้

ฉันไม่พบคำตอบที่กำลังมองหา...

ไม่เป็นไรเลย! แจ้งให้เราทราบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะรีบตอบปัญหาของคุณโดยเร็วที่สุด

พูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้!


หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ

แชทกับเรา
...หรือโทรหาเราเลย!

เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ